Comuna Sendreni

   

   

   

   

   

- Site-ul oficial al comunei Sendreni, judetul Galati -


Documente Informatii publiceTransparenta deciz.Sedinte CLProiecte Hot.StrategiiAnunturi publice Vanzare terenuri Buget 2011 Buget 2012 Buget 2013 Buget 2014 Buget 2015Buget 2016 Buget 2017Buget 2018Buget 2019 HCL 2011 HCL 2012 HCL 2013HCL 2014 HCL 2015HCL 2016HCL 2017HCL 2018HCL 2019

Hotarari Consiliul Local 2018

HCL 1/ 18.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea definitiva a deficitului din sectiunea dezvoltare
HCL 2/ 18.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa 2017
HCL 3/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 38/28.03.2017
HCL 4/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 41/28.03.2017
HCL 5/18.01.2018 privind modificarea si completarea HCL 126/24.10.2017
HCL 6/31.01.2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare pe anul 2018
HCL 7/31.01.2018 privind stabilirea procentului de indexare cu rata inflaţiei a redeventei pe anul 2018, la contractele de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat al comunei SENDRENI,
HCL 8/31.01.2018 privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2017 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI
HCL 9/31.01.2018 privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001
HCL 10/31.01.2018 privind stabilirea taxei speciale pe anul 2018 pentru închirierea SALII DE SPORT a comunei SENDRENI
HCL 11/31.01.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna decembrie, anul 2017
HCL 12/15.02.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr.69 din 30.mai.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018
HCL 13/15.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul INTRETINERE SANTURI SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI
HCL 14/15.02.2018 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiţie INFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SENDRENI
HCL 15/15.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
HCL 16/15.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pe anul 2018, a unor persoane fizice
HCL 17/15.02.2018 privind preluarea în domeniul privat al comunei SENDRENI a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ( conducte) aferente plotului SPP1 şi SPP2 aflate pe teritoriul comunei SENDRENI
HCL 18/15.02.2018 privind transmiterea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare (conducte) aferente plotului SPP1 şi SPP2 din domeniul privat al comunei SENDRENI în proprietatea ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAŢII SENDRENI
HCL 19/15.02.2018 privind aprobarea dezlipirii unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 20/15.02.2018 privind vânzarea către doamna ZLATE ANI-CARMEN a suprafetei de 182 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI, ca urmare a licitaţiei publice
HCL 21/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei SENDRENI şi estimările pentru anii 2019-2021
HCL 22/13.03.2018 privind aprobarea realizării investiţiei EFICIENTIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI
HCL 23/13.03.2018 privind aprobarea utilizării execedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
HCL 24/13.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2018
HCL 25/13.03.2018 privind implementarea proiectului MODERNIZARE TEREN SPORT (FOTBAL) în sat SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 26/13.03.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE TEREN SPORT (FOTBAL) în sat SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 27/13.03.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din extravilanul şi intravilanul comunei SENDRENI, judeţul GALAŢI
HCL 28/13.03.2018 aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pe anul 2018, a unor persoane fizice
HCL 29/13.03.2018 aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere a terenului arabil din domeniul privat al comunei ŞENDRENI
HCL 30/13.03.2018 stabilirea amplasamentului STATIEI DE REGLARE MASURARE A GAZELOR NATURALE în cadrul investiţiei INFIINŢARE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SENDRENI, JUDETUL GALATI
HCL 31/13.03.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr.125 din 24.10.2017 privind atribuirea şi încheierea CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SENDRENI, judeţul GALAŢI către SOCIETATEA SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L,
HCL 32/13.03.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna ianuarie, anul 2018
HCL 33/13.03.2018 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA nr.21/2017/1/05.03.2018
HCL 34/13.03.2018 privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDETULUI GALAŢI prin DECIZIA NR. 73/2014/6/05.03.2018 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI PENTRU REALIZAREA MASURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 73/18.08.2014
HCL 35/13.03.2018 privind stabilirea remuneraţiei membrilor CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SOCIETATII SALUBRIZARE ŞENDRENI S.R.L
HCL 50/29.03.2018 privind completarea nomenclatorului stradal
HCL 51/29.03.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice
HCL 52/29.03.2018 privind modificarea si completarea structurii organizatorice a UAT ŞENDRENI S.R.L
HCL 53/20.04.2018 privind Rectificarea bugetului local al comunei Șendreni pe anul 2018
HCL 54/20.04.2018 privind Înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Șendreni, aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, aprobarea Caietului de sarcini și stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat public în comuna Șendreni, jud. Galati
HCL 55/20.04.2018 privind Înfiintarea Serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor fără stapan în comuna Șendreni
HCL 56/20.04.2018 privind Aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare pe anul 2018, a unor persoane fizice
HCL 57/20.04.2018 privind Aprobarea achizitionarii unui imobil proprietatea SC CONSUMCOOP ZORILE SRL GALAȚI
HCL 58/20.04.2018 privind Rezilierea contractului de concesiunei încheiat cu SC MIROFLOR SRL ȘENDRENI
HCL 59/20.04.2018 privind Aprobarea Programului de activități culturale al comunei Șendreni pe anul 2018
HCL 60/31.05.2018 privind Privind asocierea Comunei Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni cu Comuna Matca prin Consiliul Local al comunei Matca în vederea acceptarii acesteia din urmă în calitate de membru al asociatiei de dezvoltare comunitară Ecoserv Galați
HCL 61/31.05.2018 privind Aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Șendreni pe anul 2017 și a situatiilor financiare la data de 31.12.2017
HCL 62/31.05.2018 privind Vânzarea către numitul FRON GHEORGHE a suprafetei de 1499 m.p. din domeniul privat al comunei Șendreni
HCL 63/31.05.2018 privind Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
HCL 64/31.05.2018 privind Aprobarea acordării în folosință gratuita a pubelelor achizitionate prin investiția EFICIENTIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE al comunei Șendreni
HCL 65/31.05.2018 privind Aprobarea scăderii din evidenta financiar-contabilă a creantelor datorate de debitori persoane juridice care au fost radiati din Registrul comertului
HCL 66/31.05.2018 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru investitia AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC, sat Șendreni, com. Șendreni, jud. Galați
HCL 67/31.05.2018 privind Modificarea și completarea ORGANIGRAMEI și a STATULUI DE FUNCȚII al insituției publice de asistență socială CENTRUL SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE ȘENDRENI
HCL 68/31.05.2018 privind Aprobarea decontarii din bugetul local al comunei Șendreni a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna martie și luna aprilie, anul 2018
HCL 69/31.05.2018 privind Aprobarea BILANTULUI CONTABIL și a CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2017 a SOCIETATII SALUBRIZARE ȘENDRENI SRL
HCL 70/31.05.2018 privind Aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 6844 din 26.06.2013 încheiat cu Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Galați
HCL 71/31.05.2018 privind Aprobarea actualizarii devizului de lucrări la obiectivul de investitii MODIFICARE ACOPERIS, ACCES ȘI AMENAJARE INTERIOARĂ MANSARDA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘENDRENI – GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ȘENDRENI, COMUNA ȘENDRENI, JUD. GALAȚI
HCL 72/11.06.2018 privind modificarea şi completarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 93 din 31.08.2017 privind aprobarea NOMENCLATORULUI STRADAL şi al REGULAMENTULUI privind NOMENCLATURA STRADALĂ a comunei SENDRENI
HCL 73/11.06.2018 privind modificarea şi completarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SENDRENI nr. 50 din 29.03.2018 privind completarea NOMENCLATORULUI STRADAL al comunei SENDRENI
HCL 74/29.06.2018 privind vânzarea către numiţii MANEA GHEORGHE şi MANEA STELA a suprafeţei de 500 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune nr. 11186/2 din 03.05.2018
HCL 75/29.06.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unei suprafeţe de teren din intravilanul satului SENDRENI
HCL 76/29.06.2018 privind aprobarea scăderii şi anulării din evidenţa financiar-contabilă a unor creanţe datorate la bugetul local al comunei SENDRENI
HCL 77/29.06.2018 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei ŞENDRENI în domeniul public al comunei ŞENDRENI
HCL 78/29.06.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna mai, anul 2018
HCL 79/29.06.2018 privind aprobarea plăţii din bugetul local al comunei SENDRENI a cotizaţiei de membru al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ ECOSERV” GALAŢI
HCL 80/27.07.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 81/27.07.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr. 150 din 22.decembrie.2017 privind asumarea unui angajament al comunei SENDRENI în calitate de membru al ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ECOSERV” GALAŢI pentru obţinerea finanţării proiectului SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL GALAŢI
HCL 82/27.07.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna iunie, anul 2018
HCL 83/27.07.2018 privind aprobarea raportului pe semestrul I anul 2018 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap angajaţi în cadrul PRIMARIEI comunei ŞENDRENI, judetul GALAŢI
HCL 84/30.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice STUDIUL DE FEZABILITATE SF nr.123-18 la obiectivul de investiţie EXTINDERE RETELE ELECTRICE IN LOCALITATEA SENDRENI, comuna SENDRENI, în T.95, P.532/9, lot.15, P.532/10, lot 2
HCL 85/30.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice STUDIUL DE FEZABILITATE SF nr.12754/2017 la obiectivul de investiţie EXTINDERE RETELE ELECTRICE IN LOCALITATEA SENDRENI, comuna SENDRENI, în T.95, P.532/3 + P.532/4, lot 41
HCL 86/30.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice STUDIUL DE FEZABILITATE SF nr.12753/2017 la obiectivul de investiţie EXTINDERE RETELE ELECTRICE IN LOCALITATEA SENDRENI, comuna SENDRENI, în T.95, P.532/16 + lot 1/1/5
HCL 87/30.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice STUDIUL DE FEZABILITATE SF nr.12755/2017 la obiectivul de investiţie EXTINDERE RETELE ELECTRICE IN LOCALITATEA SENDRENI, comuna SENDRENI, în T.95, P.532/19 + P.532/20 lot 1
HCL 88/30.08.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
HCL 89/30.08.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI pe anul 2018
HCL 90/30.08.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI SRL
HCL 91/30.08.2018 privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de ridicare a deşeului vegetal de către SOCIETATEA SALUBRIZARE SENDRENI SRL
HCL 92/30.08.2018 privind actualizarea REGULAMENTULUI DE APLICARE A NORMELOR DE GOSPODARIRE LOCALĂ PE RAZA COMUNEI SENDRENI
HCL 93/30.08.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 94/30.08.2018 privind rezilierea contractului de închiriere nr.6021 din 01.08.2007 şi a actului aditional nr. 3/15945/28.09.2016 încheiat cu BISERICA CRESTINA SFANTA TREIME SENDRENI
HCL 95/30.08.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna iulie, anul 2018
HCL 96/20.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 97/20.09.2018 privind modificarea şi completarea ACTULUI CONSTITUTIV al SOCIETĂTII SALUBRIZARE ŞENDRENI S.R.L
HCL 98/20.09.2018 privind aprobarea CONTRACTULUI DE MANDAT pentru administrarea SOCIETĂTII SALUBRIZARE ŞENDRENI S.R.L
HCL 99/20.09.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna august, anul 2018
HCL 100/10.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 101/10.10.2018 privind modificarea şi completarea structurii organizatorice a comunei SENDRENI
HCL 102/10.10.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr. 143 din 22.12.2017 privind stabilirea indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică şi a salariilor personalului din administraţia publică a comunei SENDRENI , în anul 2018
HCL 103/10.10.2018 privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al comunei SENDRENI, din CENTRU DE RECREERE PENTRU COPII ÎN SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI în BIROURI ADMINISTRATIVE
HCL 104/10.10.2018 privind aprobarea desfinţării unui imobil ( construcţie ) din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 105/10.10.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din intravilanul satului ŞERBEŞTII VECHI, comuna SENDRENI
HCL 106/10.10.2018 privind acordarea împuternicii avocatului STANCIU IRINA să reprezinte în justiţie, interesele unităţii administrativ-teritoriale precum şi ale autorităţilor publice locale ale comunei ŞENDRENI în cadrul acţiunii în contradictoriu cu CONSULT BANCRUPTCY I.P.U.R.L. GALATI
HCL 107/10.10.2018 privind modificarea şi completarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL al comunei SENDRENI nr.27/28.02.2017 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul comunei SENDRENI
HCL 108/31.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 109/31.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SOCIETĂŢII SALUBRIZARE SENDRENI S.R.L
HCL 110/31.10.2018 privind alipirea unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 111/31.10.2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a SERVICIULUI PUBLIC SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN AL COMUNEI SENDRENI
HCL 112/31.10.2018 privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public al comunei SENDRENI pentru investiţia ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN AGLOMERARILE SENDRENI, BRANIŞTEA, INDEPENDENTA, PISCU, TUDOR VLADIMIRESCU din cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA ÎN JUDETUL GALATI IN PERIOADA 2014-2020
HCL 113/31.10.2018 privind stabilirea cuantumului lunar al burselor de merit şi burselor de ajutor social ce se acordă elevilor SCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI
HCL 114/31.10.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna septembrie, anul 2018
HCL 115/31.10.2018 privind aprobarea instalării unui sistem de alarmă respectiv amplasarea unui buton de panică în cadrul ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 SENDRENI
HCL 117/22.11.2018 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei SENDRENI
HCL 118/22.11.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere a terenului arabil din domeniul privat al comunei ŞENDRENI
HCL 119/22.11.2018 privind aprobarea contractării serviciilor juridice de executare silită necesare apărării intereselor comunei SENDRENI în vederea punerii în aplicare a titlurilor executor
HCL 120/22.11.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna octombrie, anul 2018
HCL 121/22.11.2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei SENDRENI a unor suprafeţe de teren din intravilanul satului SENDRENI, comuna SENDRENI
HCL 122/22.11.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru al SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE din ROMANIA, FILIALA JUDEŢULUI GALAŢI
HCL 123/22.11.2018 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în cadrul scolilor şi grădiniţelor de pe raza comunei ŞENDRENI, jud. GALAŢI, cu ocazia SARBATORILOR DE CRACIUN anul 2018
HCL 124/22.11.2018 privind însuşirea iniţiativei cetăţeneşti „VREM GAZE ÎN COMUNA SENDRENI” pentru realizarea obiectivului de investiţie DISTRIBUŢIA DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SENDRENI
HCL 125/12.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia MODIFICARE ACOPERIŞ, ACCES ŞI AMENAJARE INTERIOARĂ MANSARDĂ SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SENDRENI-GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SAT SENDRENI, COMUNA SENDRENI
HCL 126/12.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati şi a asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiţia CONSTRUIRE PODURI în sat SENDRENI şi sat ŞERBEŞTII-VECHI, comuna SENDRENI
HCL 127/12.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 128/12.12.2018 privind aniversarea cuplurilor din comuna SENDRENI care au împlinit cel puţin 50 de ani de la data casatoriei
HCL 129/12.12.2018 privind numirea dirigintelui de şantier pentru supravegherea lucrărilor realizate în cadrul investiţiei MODERNIZAREA CENTRULUI SOCIAL COMUNITAR PENTRU FAMILII CU COPII AFLATE ÎN DIFICULTATE COMUNA SENDRENI
HCL 130/28.12.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei SENDRENI
HCL 131/28.12.2018 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019
HCL 132/28.12.2018 privind stabilirea taxelor locale pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător, pe anul 2019
HCL 133/28.12.2018 privind vânzarea către numita TRIBELHORN ANGELICA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul contractului de concesiune autentificat cu nr. 5212 din 12.06.2015
HCL 134/28.12.2018 privind vânzarea către numiţii GRECU IULIAN-GEORGE şi GRECU MARIA a suprafeţei de 1000 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.2/16.01.2018 la contractul de concesiune nr. 4711 din 04.07.2005
HCL 135/28.12.2018 privind vânzarea către numitul POPICĂ MARIAN a suprafeţei de 919 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.1/30.10.2018 la contractul de concesiune nr. 8819 din 13.08.2013
HCL 136/28.12.2018 privind vânzarea către numiţii CIORATA IONUT şi CIORATA ALINA a suprafeţei de 700 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.1/23.04.2018 la contractul de concesiune nr.14510 din 25.11.2013
HCL 137/28.12.2018 privind vânzarea către numiţii BRUDIU NECULAI şi BRUDIU GABRIELA a suprafeţei de 488 m.p. din domeniul privat al comunei ŞENDRENI, care face obiectul ACTULUI ADIŢIONAL nr.2/02.02.2016 la contractul de concesiune nr.4847 din 15.05.2012
HCL 138/28.12.2018 privind organizarea licitaţiei publice pentru vanzarea suprafetei de teren de 174 m.p. din domeniul privat al comunei SENDRENI
HCL 139/28.12.2018 privind aprobarea întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru dezlipirea şi înscrierea în cartea funciară a suprafeţelor aferente locuinţelor proprietate persoane fizice (locuinţe fabrică) amplasate pe terenul din domeniul privat al comunei SENDRENI şi identificate în cvartal 1 şi cvartal 2 din intravilanul satului SENDRENI
HCL 140/28.12.2018 privind aprobarea decontării din bugetul local al comunei ŞENDRENI a cheltuielilor de transport efectuate de cadrele didactice pe luna noiembrie, anul 2018
HCL 141/28.12.2018 privind aprobarea reţelei scolare pentru anul 2019-2020 de pe raza unităţii administrativ teritoriale –comuna ŞENDRENI
                                                                                                                                                                                                                                               


Copyright @ Primaria Sendreni Realizat de ProiecteSoft.Net